KSF:s verksamhetsplan

Verksamhetsplan  2018

Under verksamhetsåret 2018 kommer Kristinestads segelförening r.f. att fortsätta arbetet med att förbättra förutsättningarna för ett aktivt båtliv i Kristinestad.

Föreningen arrangerar kurser, praktiska övningar och tävlingar och fortsätter i samarbete med staden Kristinestad att förbättra och underhålla utprickningen av småbåtsfarlederna.

Möjligheten att vidareutveckla båtlivet bygger på en aktiv och väl fungerande förening med god talkoanda. Byggnader och bryggor behöver sitt vanliga underhåll, Torngrundsbryggan skall ut- och inbogseras. Yttergrunds byggnader, som vi lyckades hyra under sommaren av Senatsfastigheter (!), övertas av Forststyrelsen. Forststyrelsen och Solrutten ligger i förhandling om skötsel av objekten i skärgården och det återstår att se var det landar. Hur som helst kommer troligen dessa vilja ha lokala förmågor som sköter och där kommer vi att hålla oss framme. Högklubbs före detta lotsplats som under många år nyttjats av föreningen är under försäljning men underhandlingar pågår mellan staden och Senatsfastigheter. KSF bevakar situationen i förhoppning om att i framtiden kunna få tillgång till Högklubbs resurser. Bränslestationen har fått myndighetsgodkännande, men driften av den har varit lite problematisk. Vi får undersöka olika möjligheter att hålla igång försäljningen.

Upprustningen av hamnen med dess bojar och bryggor har påbörjats. Det har dock gått långsammare än planerat och vi har mycket arbete att göra 2018 och det torde krävas vintertalkon och mycket arbete under våren och försommaren. God talkoanda behövs! Kostnaderna hittills har varit små, men de kan öka i fortsättningen. Därför är detta återigen den största posten i budgeten.

Med tanke på föreningens allt grundare hamnbassäng vid Högholmen kommer föreningen att sträva efter att kunna delta i planeringen av stadens inre hamn för att se om någon del av området kan tagas i bruk för föreningens verksamhet. Samarbete med andra föreningar som har verksamhet vid vatten söks.

Föreningens styrelse skall arrangera kvällsföreläsningar och liknande verksamheter. Övriga målsättningar för 2018 är sedvanliga vår- och hösttalkon på Pavis, inte att förglömma hissning och halning av flaggasammankomsterna vid säsongens början och slut, samt sommarträffen.

Sektionerna kommer också att ha sina verksamheter.

Höstmötet gav också styrelsen uppdrag att genomföra konditionsgranskning av paviljongen och utarbeta åtgärdsförslag. Vidare skall göras kostnadskalkyl och utredas huruvida man kan få delfinansiering via något tillämpligt verk.