KSF´s verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2017

Föreningen har i enlighet med gamla traditioner fortsatt att arbeta för båtsportens utveckling. Navigationssektionen inledde verksamhetsåret genom att hålla vinterträff där vi fick bekanta oss med de nya LED-nödsignalerna med deras för och nackdelar. Vi fick också se en av flottans undervisningsfilmer där besättningen efter en grundstötning försökte stoppa läckaget som uppstått. När detta inte lyckades fick vi se hur man övergav fartyget och hur problematiskt detta kan vara i kallt sjövatten.

Paddlingssektionen har hållit kurser och varit på en längre kanotutflykt i Vasa skärgård.

Seglingsverksamheten har varit synlig genom att ungdomar seglat i stadsfjärdens inre del under Öppna portarnas dag i juni. Dessutom var ett par fullutrustade jollar utställda vid sjöfartsmuseet de aktuella dagarna.

Torngrundsbryggan har varit utplacerad som tidigare. Solruttens remmare har underhållits enligt avtalet med staden.

Det lyckades att skriva ettårskontrakt med Senatsfastigheter(!) och stugorna på Yttergrund hyrdes under året och var tillgängliga för medlemmarna. Får se framtiden i Forststyrelsens regi. Från Högklubb intet nytt förutom att föreningen höll sommarträff där. På ”Högklubbs rekreationsområde”.

Båtarna kom i sjön på våren och sedan upp på hösten utan incidenter som kunde hota egendom, hälsa eller liv.

Bortsett från sommarträffen verkar föreningens andra traditionella tillställningar som flagghissning och –halning samt talkofesten inte locka medlemmarna längre. Deltagandet har varit sparsamt.

Tankstationen har äntligen fått myndighetsgodkännande! Tyvärr har driften blivit lite problematisk eftersom samarbetet med Kristinestads turism upphört.

Arbeten med att rusta upp hamnen har påbörjats. Bojkättingarna har delvis bytts med hjälp av våra dykande medlemmar. Men det återstår åtskilliga arbetstimmar med bojflotten innan allt blir klart. Det upprustade elsystemet i hamnen har tagits i bruk. Hamnområdet har börjat snyggas upp och ett vedförvar till strandbastun har byggts. Det är nu fyllt med donerad ved.

Restaurangen har fungerat under Foodland Teams regi. Verksamheten har varit stor och speciellt lunchbuffen har varit framgångsrik. Samma restauratör fortsätter. Det gamla pavishuset med utrustning dignar dock under verksamhetstrycket och kräver mycket insats från föreningens sida. Om man med dag menar en insats mer än 2-3 timmar har restaurangdriften krävt ca 30 talkodagar. Detta huvudsakligen fördelat på ca tre personer.

Föreningen har också skrivit ett nytt arrendekontrakt med staden gällande hamnområdet. Arrendet, som för några år sedan föreslogs bli 7000€ årligen, landade slutligen på ca 900€. Men kontraktet medförde att vi fick betala tre årsarrenden på en gång. Vill säga för de år förhandlingarna varat. Vi klarade det.

Årsboken har utgetts.

Medlemsregistret har gåtts igenom och ligger nu i båtförbundets servrar. Föreningen betalar inget extra för dessa tjänster som förbundet erbjuder och tjänsterna används aktivt i föreningens förvaltning. Det ingår i den medlemsavgift som föreningen betalar till förbundet. Föreningen hade vid årsskiftet 267 medlemmar.

Styrelsen har hållit 11 möten och så har medlemsmötena, vår- och höstmöte hållits.

Föreningen tackar alla dem som bidragit med talkoinsatser under året. Vi är helt beroende av dem. Vi har lyckats hålla kostnaderna för köpta tjänster på en ganska låg nivå, ca 2000€.

Utan medlemmarnas insatser skulle kostnaderna vara mycket högre.