KSF:s verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2019
Föreningen har i enlighet med gamla traditioner verkat för att främja båtsporten i nejden. Upprustning av klubbhamnen har fortsatt under året, men kanske i lite mindre skala än i fjol. I år har flytbryggans norra sida fått förnyad platsindelning, delvis nya bojstenar, en del nya bojar och naturligtvis nya kättingar. De äldsta kättingarna blev inte bytta för 12 år sedan, utan var rejält över 20 år gamla. Nu har vi nya, säkra platser också för större båtar.
Årets större projekt har varit bojflotten, som vi samäger med staden. Efter ca 12 års tjänst har den lyfts iland och renoverats grundligt. Staden har frikostigt bestått nya pontoner, trävirke och annat material, och föreningen hållit med arbete och ingenjörskonst. Kostnaden för föreningen har varit nästan obefintliga. Flotten, med ökad bärförmåga, har fungerat till belåtenhet för alla inblandade. Hondamotorn, som i tiden köptes för juniorsektionens behov används nu till bojflotten. Den och de nya pontonerna ger flotten bättre sjövärdighet och den kan nu lättare köras till olika platser för arbete. Ovanstående arbeten har lyckats genom minitalkon 4-5 man. Hamnkaptenen har kallat medlemmar, i första hand de som har båt i hamnen, till dessa talkon. Den verksamheten verkar fungera bra, men föreningens traditionella vår- och hösttalkon fungerar betydligt sämre. Övrigt underhåll på område och byggnader faller på allt färre personer. Måste vi på sikt börja köpa tjänster?
Foodland Team har drivit restaurangen under året. Man har återinfört måndagsstängt och man har inte längre lunchbuffé, utan lunch med tre alternativ och sedan a la carte. Enligt uppgift har restauratören haft ett ekonomiskt sett bättre år än tidigare och man fortsätter 2020. Tankstationen har varit öppen och Torngrundsbryggan på plats. Högklubbsfrågan är fortfarande öppen. Området har emellertid gräsröjts och hållits snyggt som tidigare och vi hade sommarträff där. På
Högklubbs fritidsområde. Föreningen har beslutat ta initiativ och ska försöka förmå staden att köpa området. Yttergrund har nu helt övergått till Forststyrelsen och framtiden där kommer att beslutas av den. Föreningen har under året haft kontakter och har kontaktats. Staden förhåller sig positiv till fortsatt verksamhet där för vår del.
Remning av solrutten gick rekordsnabbt i år, bara två arbetsdagar. Tyvärr blev det efter midsommar i år också, men nu på grund av sent inkommen remmarbåt. Remning av småfaren runt Björnö sköttes väl av navigationssektionen. Alla remmare på plats!
Paddlarna har hållit sina kurser i juni i samarbete med Medborgarinstitutet. Också sommarutflykt.
I övrigt framgår sektionernas verksamhet mer detaljerat i deras egna berättelser.
Seglingssektionen overksam.
Årsboken har getts ut, nu med ny layout och professionellt tryckt. Den blev dyr, men den blev klar så pass tidigt att den kunde postas tillsammans med medlemsavgiftsräkningen och kallelsen till vårmötet.
Därmed sparades annons- och postningskostnader.
Föreningen hade vid årsskiftet 249 medlemmar. Av dessa har över hälften, 133 samtyckt till att ha trafik per e-post.
Styrelsen har hållit 10 möten och det har hållits vår- och höstmöte.
Föreningen tackar alla dem som bidragit med talkoinsatser och alla dem som varit aktiva i föreningens namn under året.

Styrelsen