Besiktningsinfo 2018-2

BESIKTNINGSINFO 2018-2

BESIKTNINGSMANNENS HANDBOK 2018

Bilagan till Besiktningsmannens handbok finns i Besiktningsinfo 2018-2.

TYNGDPUNKEN I 2018 BESIKTNING ÄR LED-NÖDSIGNALMEDLEN

Kraven på alternativen för nödsignalmedlen i besiktningen för 2017 utvidgades med moderna tekniska LED- nödsignalmedel och med annan ersättande utrustning i stället för traditionell pyroteknik. Bakgrunden till detta beslut var den tekniska utvecklingen, samarbetet och fältproven med myndigheterna samt, ännu viktigare, på båtfararnas önskemål. Pyrotekniken har visat sig vid övningstillfällen vara minst sagd svår att hantera på rätt sätt och också ofta farlig för användaren. Därför var det naturligt att försöka finna tillräckligt bra alternativ till den gamla utrustningen.

Vi utökade sortimentet med LED-nödsignalmedel trots att dessa ännu inte är klassificerade eller godkända av någon sjöfartsinstans eller myndighet och medvetna om att detta kommer att leda till diskussioner mellan båtägare och besiktare om vilken utrustning som är tillräckligt bra. Förra året framförde vi våra krav på följande sätt: produkten bör vara vattentät, gjord för maritimt fritidsbåtbruk och uttryckligen gjord som nödsignalmedel enligt tillverkaren,

Vilken produkt uppfyller då dessa ovan angivna ytterst vaga krav? Här bör man först och främst ta i beaktande ändamålet – nödsignalmedel. Den bör fungera då nöd är för handen. Den bör vara enkel att använda. Den bör synas tillräckligt bra. Den bör uppfattas som en nödsignal. Den får inte störa navigationen eller annan utrustning i båten. Med sunt förnuft och dessa tips undviker man produkter ämnade för trafikdirigering, bilbruk och annan varningssignalering. Synbarheten för dessa produkter är normalt några hundra meter, då vi förväntar oss nautiska mil. Produkternas vattentäthet har visat sig vara tomt prat vid ett vanligt tvättställtest. Produkten kan även ha en mycket stark magnet, som kan förorsaka båtfararen överraskande problem, då magnetkompassen obemärkt visar felaktig kurs.

På basen av dessa utgångspunkter har vi specifierat direktiven enlig följande:
Vattentäthet i maritimt bruk är IPX6. Detta är lätt att konstatera då skyddsklasserna har klara mätregler och märkningen är internationell.

Nödsignalbruk betyder två saker: ljusets färg och styrka. Färgen bör vara orange eller röd. Vitt ljus godkänns inte. Detta kommer att vara ett europeiskt krav i framtiden och myndigheterna stöder detta.

Ljusstyrkan bör i optimal riktning vara minst 35 cd (candela). För detta finns för närvarande inget entydigt mätsystem, så vi förlitar oss på tillverkarens mätresultat och uppgifter i bruksanvisningen.

Dessa krav tas i bruk från början av 2019, ifall normer då ännu inte finns. Vi föreslår att rekommenderade produkter används redan i år. Båtfararen är själv ansvarig för sin egen säkerhet och är han övertygad om att den produkt han förevisar vid besiktningen är tillräcklig och fungerande, trots att produktens märkningar och anvisningar inte uppfyller kraven, kan produkten godkännas vid besiktningen.

Standardiseringsarbetet och kraven för ett internationellt godkännande är ännu under arbete och är som bäst klara 2019, men troligtvis mycket senare. När dessa direktiv träder i kraft kommer vi att följa dem, med en möjlig övergångstid. Detta kan betyda att vilken som helst eller alla nu på marknaden sålda produkter till slut inte uppfyller dessa krav. Detta är skäl att klart informera båtägaren, så att han är medveten om eventuella nyanskaffningar senare. Vi vill naturligtvis inte ställa orimliga krav och förorsaka kostnader för båtägaren, men i praktiken vet vi om kraven och övergångstiden först när standardiseringsarbetet är färdigt.

LED-NÖDSIGNALMEDLENS REKOMMENDATIONER

LED-nödsignalmedlens nuvarande rekommendationer, som blir krav för säsongen 2019. – skyddsklass IPX6
– ljusets färg, orange eller röd
– ljusets styrka i optimal riktning minst 35 cd

Dessa kan konstateras optiskt eller genom märkning på produkten eller i dess handbok.
Om båtägaren har produkter, som godkänts i föregående besiktning, men ovannämnda inte kan konstateras, kan dessa ännu godkännas. Båtägaren informeras om ovannämnda rekommendationer. Dessutom informeras båtägaren om att, när normerna godkänts, de produkter som godkändes föregående säsong eventuellt inte blir godkända.

INSAMLING AV BILD- OCH VIDEOMATERIAL FÖR UTBILDNING OCH HANDBOKEN

Vi har redan under flera år fått önskemål på besiktningsmannakurserna om mera bildmaterial för kurserna och handboken. Vi försöker uppdatera kursmaterialet med aktuella exempel och få kursinnehållet att mera motsvara vår nuvarande båtpark. Vi tar gärna emot videon om goda och dåliga exempel och granskning av besiktningspunkter i praktiken.

Vi ber om alla besiktares hjälp och insats för detta. Om båtägaren ger sitt tillstånd, önskar vi att ni filmar lämpliga exempel för vårt bruk. Om leveransen av materialet och användningsändamålet fastslås senare. Kontaktuppgifter marika.bister-sandstrom@spv.fi.

2018 Kampanj för HJÄLP-Båtägarens säkerhetshandbok

Besiktningsinfo 2018-1:s beställningskampanj har upphört.
Möjligtvis kan en mindre mängd ännu beställas från kansliet. Publikationen kan även laddas ner i PDF form, https://www.raja.fi/batliv Förfrågningar marika.bister-sandstrom@spv.fi

Båtsportsäkerhetsfunktionen BSSF

D.6. ELEKTRONISKT BESIKTNINGSSYSTEM

 1. Systemets allmänna principHär beskrivs SBF:s elektroniska besiktningssystem i princip. En särskild bruksanvisning utges för systemets praktiska användning. Den elektroniska besiktningen är en del av föreningarnas och SBF:s SKJULET data- administrationsssystem.

  Med den elektroniska besiktningen kan man ersätta besiktningens pappersdokument. Båtcertifikatet i pappersformat bibehålls. Besiktningsdirektiven, andra regler och praxis givna av SBF följs som tidigare vid besiktningsförfaranden.

  Vid den elektroniska besiktningen antecknas den båts besiktningsuppgifter , som finns i SBF:s båtregister (SKJULET), direkt in i systemet med samma noggrannhet, som vid besiktning med pappersblankett. Systemet utgår från de grunddata, som båten har i SKJULET.

  Besiktaren går in i SKJULET med sina egna koder och har därmed rätt att använda besiktningsdelen. Bruksrättigheterna beviljar SBF på begäran av den besiktningsansvarige. Rättigheterna upphör i och med att besiktningslicensen blir gammal.

  Bruksrättigheter och –nivåer:

  Föreningens funktionärer; bearbeta båtens grunddata, avföra båten ur registret, printa ut besiktningsuppgifter
  Föreningens besiktningschef; besiktarens rättigheter+korrigering av felaktiga besiktningsuppgifter

  Föreningens besiktare; komplettera och spara besiktningsdata Båtägeren; uppdatera kontaktuppgifter, printa ut besiktningsprotokollet

 2. Elektronisk besiktningAlternativet ”besiktning med pappersprotokoll” utförs fortfarande med pappersprotokoll och avslutas med en anteckning i systemet.
  Alternativet ”ny besiktning” görs alla besiktningsanteckningar direkt in i systemet på följande sätt:

  a) Grundbesiktning

  Först görs alla anteckningar angående skrovbesiktningen och sparas i systemet. Besiktningen blir nu oavslutad. Resterande punkter fylls i och besiktningen antecknas som slutförd när båten granskats sjösatt.

  b) Årsbesiktning

  Vid årsbesiktningen går man igenom alla punkter förutom skrovdelen och antecknar att besiktningen är slutförd om resultatet är godkänt.

  Besiktaren kan göra anmärkningar i textformat vid respektive punkt. Vid oklara fall kan besiktningen sparas som oavslutad och återkomma senare. När besiktningen är slutförd görs även en anteckning i båtcertifikatet. Besiktning av en båt från en annan förening görs fortfarande med traditionellt pappersprotokoll.

 3. Lägga till/avföra båt i systemetFöreningens funktionär kan lägga till eller avföra en båt ur den egna föreningens register vid t.ex. ägarbyte/försäljning. En båt, som inte hör till någon förening får beteckning ”vapaa” dvs fri.